video gallery
Κάρτα Δώρου
 

OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEB SITE) ΤΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ.

Οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου (website) www.olistiki-therapeftiki.gr (στο εξής «ιστοσελίδα») παρέχονται με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση του Δικτυακού Τόπου μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 

Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας της ιστοσελίδας σε επόμενο χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης.
 

 1. Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για το αντικείμενο (σκοπό, προϊόντα, υπηρεσίες κλπ.) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΒΑΣΣΗ Κ. – ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.”, και τον διακριτικό τίτλο “Ολιστική Θεραπευτική” (που για χάριν συντομίας παρακάτω θα αναφέρεται ως Εταιρεία), καθώς και όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής από τους χρήστες της ηλεκτρονικής σελίδας.
 2. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία της Εταιρείας, επί της οποίας διατηρεί τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα, και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία κλπ. αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
 3. Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του σήματος αυτής, και απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο χρήση τους από τρίτους.
 4. Οι προβαλλόμενες με την παρούσα ιστοσελίδα επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και σήματα προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων που η Εταιρεία εμπορεύεται, αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικού δικαιώματος των οικείων νομικών και φυσικών προσώπων, και η προβολή και η χρήση τους από την Εταιρεία  δεν σημαίνει, ούτε αποτελεί βούληση αυτής να εμφανίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σαν προερχόμενες από αυτήν ή ότι η Εταιρεία είναι θυγατρική επιχείρηση των εν λόγω νομικών και φυσικών προσώπων προκαλώντας σύγχυση.
 5. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και καμιά απολύτως δέσμευση αναλαμβάνει η Εταιρεία όσον αφορά τις περιεχόμενες σ’ αυτή πληροφορίες, προσφορές κλπ., η δε Εταιρεία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε χρόνο και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κλπ. της ιστοσελίδας αυτής. Συνεπώς οι περιεχόμενες στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κλπ. της Εταιρείας δεν καθιδρύουν οποιανδήποτε ευθύνη αυτής έναντι των χρηστών της, τέτοιας ευθύνης δυναμένης τυχόν να υπάρξει στα πλαίσια του νόμου μόνο μετά την παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών.
 6. Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί στον χρήστη της παρούσας σελίδας για λόγους που δεν οφείλεται σε υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, εσφαλμένη ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη, διακοπές οποιουδήποτε είδους, καθυστερήσεις κατά την χρήση ή μετάδοση μηνυμάτων, πληροφοριών κλπ.
 7. Η μετάδοση στοιχείων προσωπικού, επαγγελματικού κλπ. χαρακτήρα από τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας στην Εταιρεία και η συλλογή και τήρηση αρχείων αυτών απ’ την εταιρεία παρέχει την δυνατότητα σ’ αυτήν επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, πληροφοριών κλπ., μόνο για στατιστικούς λόγους και λόγους λειτουργίας της εταιρείας, και αποκλειστικά μόνον από την Εταιρεία και εντός των όρων και προϋποθέσεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 8. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι αντιπρόσωποί της δεν παρέχουν ιατρικές ή φαρμακευτικές συμβουλές μέσω του Δικτυακού Τόπου www.olistiki-therapeftiki.gr και σε καμία περίπτωση οι αναγραφόμενες ή παρατιθέμενες στον Δικτυακό Τόπο πληροφορίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ιατρικές γνωματεύσεις. Ούτε η Εταιρεία, ούτε οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή επιστημονική ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο με οποιαδήποτε μορφή και αν παρέχονται, π.χ. εικόνες, βίντεο, κείμενα, γραφικά κ.τ.λ. Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται αν και επιστημονικά, έχουν γενικό πληροφοριακό χαρακτήρα και ακόμη και εάν προέρχονται από ειδικούς, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εξατομικευμένες ιατρικές ή φαρμακευτικές συμβουλές και δεν υποκαθιστούν με κανένα τρόπο τη σχέση σας με τον προσωπικό σας ιατρό, τον οποίο οφείλετε να συμβουλεύεστε για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υγεία σας. Οι πληροφορίες και συμβουλές που παρέχονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στον Δικτυακό Τόπο πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη  της Εταιρείας ή των αντιπροσώπων της. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η  Εταιρεία ή οι αντιπρόσωποί της δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.olistiki-therapeftiki.gr, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
 9. Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει κατά καιρούς συνδέσμους ("links") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία ή οι αντιπρόσωποί της για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H  Εταιρεία και οι αντιπρόσωποί της διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν ή και να προσθέσουν συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξουν το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.
 10. Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι αντιπρόσωποί της δεν ευθύνονται  για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.
 11. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
   

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

« επιστροφή
SOCIAL MEDIA
Facebook
Google+
Kάντε LIKE και
Συστήστε μας σε Φίλους
Bookmark and Share
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πλατεία Βικτωρίας 2, Αθήνα
t: 216 700 50 50
e-mail: info@olistiki-therapeftiki.gr
Site by Overron  |   Web Promotion  |   Links